Privacy notice

De onderstaande tekst heeft als doel u een beeld te geven van de manier waarop Boomerang uw gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik van onze website. Dit gebruik is conform de wetgeving en de geldende regels, waaronder de belgische wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van het privéleven wat het beheer van gegevens met een persoonlijk karakter betreft (de privacywetgeving) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, in voege vanaf 25 mei 2018.

Door onze website te gebruiken, accepteert u ons privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling uit dit privacybeleid, gelieve dan onze website niet te gebruiken.

Wie verwerkt de gegevens?

De verantwoordelijke voor het beheer van de gegevens met persoonlijk karakter die op u betrekking hebben, zoals verzameld op deze website, is de onderneming N.V. Boomerang Field Company, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 1200 Brussel, Arianelaan 31, BE 0479.127.540.

Hierna genoemd « ons bedrijf » of « wij ».


Welk soort gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen hoofdzakelijk informatie en gegevens die u ons toestuurt bij het gebruik van onze website en onze diensten, zoals bij:

 • het gebruik van het formulier voor kandidaten,
 • het creëren van een gebruikersprofiel;
 • het gebruik van ons digitaal contactadres;
 • het accepteren van het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Wij verzamelen op deze manier verschillende soorten gegevens, in functie van hoe u onze website gebruikt.

 • Wanneer u het formulier gebruikt om de solliciteren, verzamelen wij de informatie die u ons toestuurt in het formulier, waaronder uw naam, voornaam, e-mailadres en curriculum vitae.  
 • Wanneer u een gebruiksprofiel aanmaakt, verzamelen wij de informatie die u invult in het formulier, uw voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, rijksregisternummer en land.   
 • Wanneer u een e-mail stuurt naar het contactadres: verzamelen wij de informatie die u vermeldt in uw e-mail, zoals uw naam, voornaam, e-mail en cv.
 • Wanneer u zich inschrijft om onze nieuwsbrief te ontvangen : verzamelen wij de informatie die u ons laat toekomen wanneer u hiermee instemt.

Hoe en waarom gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Voor de behandeling van uw gegevens met persoonlijk karakter, baseert ons bedrijf zich steeds :

 • Enerzijds, op uw uitdrukkelijke toestemming die u gaf (door het aanvinken van het daartoebestemde vakje tijdens het surfen op onze website) of op impliciete manier die kan afgeleid worden van uw gedrag op onze website (zoals wanneer u ons contacteert via ons contactadres). In dit geval heeft u steeds de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken naar de toekomst toe.
 • Anderzijds, gebaseerd op een ander criterium zoals gestipuleerd door de wet : bijvoorbeeld omdat het verzamelen van uw gegevens nodig is voor het uitvoeren van een contract waar u deel van uitmaakt of indien ze nodig zijn voor een legale verplichting waaraan we onderhevig zijn. In een aantal gevallen is het ook mogelijk dat de behandeling van uw gegevens van vitaal belang of rechtvaardig belang is voor ons bedrijf.

Door het in acht nemen van deze criteria, behandelt ons bedrijf uw gegevens steeds op een legale manier. Deze behandeling gebeurt met de volgende bedoeling: communiceren met u, onze activiteiten (bv. voorraden) beheren, bevoorradingen, commerciële strategieën en marketing, een marketing campagne voeren, de beveiliging van onze website vrijwaren en het contract beheren dat ons aan u bindt.

Hoe en met wie wordt deze informatie gedeeld?

Ons bedrijf deelt uw gegevens niet met derden behalve indien dit deel uitmaakt van een contract of indien de wet, een decreet, een bevel of een gerechterlijke uitspraak dit voorschrijft of wanneer u dit expliciet toestaat. In elk van deze gevallen, verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te vrijwaren door het sluiten van duidelijke contracten met onze partners. 

Hoe kan u uw gegevens beheren, bekijken, aanpassen of verwijderen?

In navolging van de wet op het privéleven en het algemeen reglement over de bescherming van gegevens, heeft u het recht om :

 • Uw gegevens te bekijken en toegang te krijgen tot uw gegevens, evenals de essentiële informatie te ontvangen over de verwerking ervan (doel van de verwerking, categorieën van de verwerkte gegevens, etc.) ;
 • Een aanpassing aan te vragen of, indien nodig, het verwijderen ervan volgens de bepalingen van het artikel 17 van de AVG-Verordening, en vooral wanneer het over gegevens gaat die niet meer noodzakelijk zijn  voor de doelen waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt ;
 • in te gaan tegen het verwerken van uw gegevens in specifieke, gedetailleerde gevallen zoals aangegeven in het artikel 21 van de AVG-Verordening, zoals direct marketing campagnes; in dat geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij er rechtmatige en dwingende redenen zijn om dit te doen met betrekking op uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering ;
 • in te gaan tegen een geautomatiseerde individuele beslissing, waaronder profilering, zoals in de voorwaarden van het artikel 22 van de AVG-Verordening ;
 • de verwerking van de gegevens op te schorten gedurende een bepaalde periode, zoals aangegeven in artikel 18 van de AVG-Verordening, namelijk  wanneer u de exactheid van de gegevens betwist. Tijdens deze periode kunnen wij de exactheid van de gegevens controleren;
 • uw gegevens met persoonlijk karakter te ontvangen in een formaat dat u in staat stelt om deze over te dragen, zoals bijvoorbeeld aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, volgens de richtlijnen aangegeven in artikel 20 van de AVG-Verordening, alsook, indien mogelijk, het rechtstreeks doorgeven van deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • beroep te doen op deze rechten door een schriftelijke aanvraag via e-mail te sturen naar [email protected]  of door een brief te sturen naar het postadres van de onderneming.

Klachten wegens schending van de Belgische regelgeving inzake bescherming van gegevens met persoonlijk karakter op de website, kunnen verstuurd worden naar de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het volgende adres: [email protected].

Hoelang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens zullen bewaard worden zolang dit nodig is om onze diensten uit te voeren en voor de doelen die onder punt 3 werden vermeld. In ieder geval zullen uw gegevens niet langer dan 5 jaar behouden worden na het aflopen van uw arbeidscontract.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte?

Neen, ons bedrijf slaat geen gegevens op en geeft geen gegevens door buiten de Europese Economische Ruimte.  

Hoe verzekeren wij de veiligheid van uw gegevens?

Om het verlies, misbruik en/of verandering van uw persoonlijke gegevens op onze website tegen te gaan, hebben wij verschillende maatregelen genomen, zowel technisch (encryptie en paswoord) als organisatorisch (opstelling van intern beleid, opleiding van het personeel) conform de huidige technologie om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens en uw veiligheid online te beschermen. Wij kunnen echter niet garanderen dat er zich nooit een niet-geautoriseerde toegang zal voordoen.

Hoe zal u op de hoogte gebracht worden van aanpassingen aan dit privacybeleid?

Wij behouden ons het recht dit privacybeleid op elk moment aan te passen.  

Elke aanpassing zal gepubliceerd worden op onze website. Wij nodigen u dan ook uit om onze website regelmatig te consulteren. Indien wij een significante aanpassing van dit privacybeleid doorvoeren, waardoor de manier van verwerking van uw persoonlijke gegevens niet meer overeenkomt met de bepalingen op het moment van de verzameling, zullen wij een melding plaatsen op onze website. 

De aanpassingen van dit privacybeleid zullen in voege gaan op de aangegeven datum van de laatste herziening. Door het platform te gebruiken na de datum van de laatste herziening, stemt u ermee in de aanpassingen aan dit privacybeleid te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd. Indien u niet akkoord gaat met de aanpassing van dit privacybeleid, verzoeken wij u onze website niet meer te gebruiken. 

Hoe kan u ons contacteren?

 • per e-mail op het onderstaande adres : [email protected]
 • per post op het onderstaande adres: Arianelaan 31 te 1200 Brussel
 • per telefoon op het volgende nummer : +32 2 556 44 94

Versie van 14/05/2018